See also

Family of Nikolay Hristov KURTEV and KARI Mynette HEINRICH

Husband: Nikolay Hristov KURTEV (1976- )
Wife: KARI Mynette HEINRICH (1987- )
Marriage 7 Jun 2008

Husband: Nikolay Hristov KURTEV

Name: Nikolay Hristov KURTEV
Sex: Male
Father: HRISTO Nikolov KURTEV (1952- )
Mother: Minka ZELEVA KESAROVA (1955- )
Birth 14 Oct 1976 Yambol, Bulgaria

Wife: KARI Mynette HEINRICH

Name: KARI Mynette HEINRICH
Sex: Female
Father: ANDREW Phillip HEINRICH (1958- )
Mother: MYNETTE Isabel DONLON (1958- )
Birth 8 Apr 1987 Adelaide SA